ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתט

ב"ה, י"ב ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה, בו כותבת אשר זה מזמן שלומדת בסמינר ולמרות זה, אינה יכולה להתידד עם התלמידות, ונמצאת לעצמה בודדת וזה כמובן משפיע על מצב רוחה וכו'.

ובכלל עלי' להתייעץ עם המורים שלה, איזה מהתלמידות מתאימה יותר להתידד עמה, ואחרי כן להשתדל לעשות את זה.

ובכללות העצה להקל ההתידדות, היא להתבונן אשר אין אדם שלם בכל המעלות וגם היא בכלל זה, ז.א. שגם לה חסר בשלימות ולכן אין לדרוש ולהקפיד על החבירות שלה שתהיינה מושלמות בכל הענינים ובכל הפרטים.

ועוד אשר העידו רבותינו ז"ל, אשר בנות ישראל נאות הן וכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, ובודאי שיש בה כמה וכמה מעלות, ובמשך הזמן תכיר בהן, ועל ידי ההתידדות יתוסף גם בשלימותה היא.

וככל שתסביר לעצמה יותר נקודה האמורה, תקל עלי' ההתידדות ותחלוף ההתבודדות, וכבר הודיעו חז"ל, קנה לך חבר.

במ"ש אודות שידוך, שאיזה פעמים הציעו לה, ואחר כך לא בא לפועל. - הנה כיון שעלי' ללמוד משך זמן בסמינר, הנה בטח כשיתקרב המועד לגמר לימודי' יזמין לה השי"ת שידוך המתאים לה.

בברכה לבשו"ט ולחג פסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בלשון הקדש אבל היא יכולה להמשיך לכתוב גם צרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.