ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתי

ב"ה, י"ב ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' ניסן, בו כותב אודות הקס"ד לנסוע מ... לימים האחרונים של פסח.

מובן הפלא שבדבר, שהרי זהו הפסח הראשון בק"ק ראש לרגלים זמן חירותנו ויציאה מן הקצה אל הקצה, וזוהי שעת הכושר אשר חברי הקהלה צריכים לצפות להשפעה מיוחדה ולהתעוררות מיוחדה, ואם בימים הראשונים כך, בימים האחרונים עאכו"כ, ומשני טעמים, כיון שבאים הם לאחרי הכנה דימים הראשונים וימי חוהמ"פ, ועוד שהרי שביעי של פסח קרי"ס ואחרון של פסח - הוא ענין גאולה האחרונה וביאת משיח, וכמבואר בארוכה בשיחות הק' של רבותינו נשיאינו, ומבואר ג"כ בהפטרת היום.

ויהי רצון שמתוך שמחה וטוב לבב על ההצלחה הגדולה שניתנה לו ולזוגתו הרבנית תחי' להפיץ המעינות בקהלתו... וממנה יפוצו גם בסביבותי' ינצל כל יום ויום, ובפרט ימי הימים טובים וביחוד אחרון של פסח, למטרה האמורה, ובכיוון דופרצת - זה משיח - ובפרט בסעודתא דמלכא משיחא.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח ולבשו"ט בכלל ובפרט.

ו'תתי

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 290.