ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתיב

ב"ה, י"ב ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה, בו כותבת אודות מצב בריאותה, כאבי הראש וגם בנוגע לנפוח מצד הצואר.

ומובן שצריכה לשאול עוד הפעם דעת רופא מומחה במקצוע ולעשות כהוראתו.

ובמ"ש אודות כאבי הראש, יש לומר שבא זה מפני שאין הוסת שלה בקביעות, וכשיקבע על ידי טפולים מתאימים, גם הכאבים יהיו עכ"פ קלים יותר.

בעת רצון יזכירו את דודתה תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה מתאים לתוכן כתבה. ובפרט בהנוגע לשידוך מתאים.

ועל הדודה תחי' להחליט בתוקף, שכאשר תנשא תנהג ביתה כראוי לבת ישראל כשרה, בשמירת טהרת המשפחה, שמירת שבת ואכילת כשר וכו'. והשם יתברך הרואה ללבב, אשר החליטה בתוקף ובאמת וגם תעשה כן, יזמין לה שידוך טוב.

ועל דרך זה הוא גם בהנוגע לאחותה תחי'.

בברכה לבשו"ט ולחג הפסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר