ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתיד

ב"ה, י"ד ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי במאד בקראי במכתבו ע"ד המחנה קיץ לבנות ישראל תחיינה, וגודל הענין בודאי לדכוותי' אין צריך ביאור, וכבר נדבר כ"פ בהזדמנויות שונות, אשר רואים במוחש שבמחנות קיץ ובכלל בימי החופש מלימודים, יכולים לפעול על הנערים-ות הרבה יותר מאשר בזמן הלימודים, והרי אז אין הבלבול דלימודי חול, נמצאים כל היום ברשות המחנה, ואין ההורים והסביבה והאוירה בבית מתערבים וכו' ויהי רצון שיצליחו בהאמור, ויהי' רושם שהות הנערות במחנה ניכר בהשבועות והחדשים שלאחרי זה בהטבת בריאותן ברוחניות נוסף על הטבה בגשמיות.

במ"ש אודות השם, הנה כיון שכבר פרסמו שם, מה טעם לשינוי בזה.

בטח פרסמו בישיבת ליובאוויטש ובשאר מוסדות חינוך שבסביבתם ע"ד הנ"ל, וגם מצדי אדבר עם אנ"ש בהזדמנות המתאימה.