ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתיז

ב"ה, ח"י ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב אלתר שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מיום י"א ניסן, ובטח בינתים קבל מכתבי ג"כ מיום האמור...

במ"ש אודות ביכל מאמרים שרשום עליהם תאריכים מהשנים תקנ"ה וכו', מובן שמעונין אני בידיעת תאריכים אלו, וגם בהנוגע לתו"א ולקו"ת שכותב כי רק מעטים ביותר שידועים לי עתה התאריכים דהנ"ל [אף שעדיין צריך חיפוש בכמה ביכלעך ישנים שלפעמים נשמר שם גם התאריך, אף שכנראה חסידים הראשונים לא דייקו כלל בהנ"ל ולא עוד אלא שגם לא התבוננו של מי הוא המאמר ובטענתם למאי נפק"מ, שהרי אין בזה ענין של פלוגתא והלכה כפ']. ומאז התחלתי לאסוף ידיעות בהאמור [שמזה בא בפועל לע"ע מפתח מאמרי אדמו"ר מוהר"ש ומפתח מאמרי אדמו"ר

מוהרש"ב - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע].

בכבוד ובברכה.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר

שליט"א על החתום והנני חותם בשמו

מזכיר

ו'תתיז

הרב אלתר שי': הילביץ, יוהניסבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתלט, ובהנסמן בהערות שם.