ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתיח

ב"ה, ח"י ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' ניסן, בו כותבת על רצונה להיות מורה לילדי ישראל, ובודאי כוונתה, מורה בחינוך על טהרת תורתנו הקדושה תורת חיים.

שהיא רק היא המובילה הבן והבת ישראל לאשרם האמיתי אושר בגשמיות ואושר ברוחניות.

וכיון שכנראה מפעולותי' עד עתה מצליחה היא בשטח החינוך, נראה החלטה האמורה במאד.

ומזה מובן שבנוגע להבחינות, עלי' לבחור בבחינות אלו, המתאימות להשגת המטרה האמורה, ז.א. השגת הידיעות והתעודות שתכשירנה עוד יותר למילוי תפקיד הכי חשוב ונעלה האמור.

וזכות התעסקותה עתה לקרב לבן של המחונכים שלה לאבינו שבשמים על ידי תורתנו תורת חיים ומצותי' תעמוד לה לתוספת ברכה והצלחה גם בעניני' הפרטים.

בברכה לבשו"ט בהאמור מתוך הוספה בעבודתה במוסד אהלי יוסף יצחק

ליובאוויטש,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

נעם לי לראות במכתבה, בקשת ברכה עבור תלמידי הכתה שלה, ואביע ברכתי מענין ימים אלו ימי חג המצות, אשר התחלתן בלילה הראשון, עריכת הסדר, ובתחלתו ארבעה בנים ישנם, אחד חכם ופוחת מדרגא לדרגא.

שיהי' רצון מאבינו שבשמים, אשר כל אחד ואחת מבני ישראל עליהם נאמר בנים אתם לה' אלקיכם, בקרוב ממש יעלו כל בני ישראל כל סוגים האמורים מדרגא לדרגא עד שיתאחדו לסוג הכי נעלה, לבן חכם, וכן בהנוגע לתלמידי הכתה, והוא שכולם יהי' תכה"י אך ורק בסוג האמור כבן חכם, ע"י הלימוד בהתמדה ושקידה בתורתנו עלי' נאמר כי היא חכמתכם ובינתכם, ושמירת מצותי'.

ויהי רצון שתסביר להם את כל האמור בדברים היוצאים מן הלב שהם נכנסים ללב השומעים.