ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתכ

ב"ה, כ' ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבה מט' ניסן, ונעם לי לקרות בו, אודות פעולותי' בארגון מסיבות שבת, מועדון לבנות וכו' ומובן הצער מחלישות שחלה לאחרי זה בפעולותי' ובאיזו מהן גם הפסק.

ותקותי שכשתביא הענין עוה"פ לשימת לב נשי ובנות חב"ד יחול בזה שינוי לטובה, והרי הענין חשוב ונעלה ביותר, וכל יגיעה והשתדלות כדאיות בזה, ויהי רצון שתבשר טוב בהאמור.

במ"ש ע"ד הסברא שלקראת השנה החדשה תצא להוראה ד"רשת" כי קשה עלי' ההמשך בלימוד התרכזות המחשבה וכו'.

מובן שאין זה נכון כלל ודוקא מפני הטעמים שכותבת אשר מרגישה כשרון והצלחה בשטח האמור, שמזה מובן שעלי' להכין ככל הדרוש להצלחת פעולותי', והרי רואים במוחש אשר חסרון קטן בההכנה מביא לחסרון כ"פ ככה בהפעילות והיעילות ותועלת ההוראה, ועוד שחסרון האחרון הוא בהנוגע לכו"כ, כוונתי לכל הכתה, ובודאי למותר להאריך בדבר פשוט כזה, ולא באתי אלא להוסיף שתתמיד בלימודי' עצמה, ורואים במוחש אשר מצליחים בזה בקלות יותר כשלומדים בחברותא עם חבירה אחת או שתים.

מהאמור מובן שלדעתי צריכה להכין ככל הדרוש לזמן הלימוד הבא (באם צריכה הכנה לזה), ובכל אופן להמשיך בלימוד ובמרץ הדרוש והשי"ת יצליחה. מובן שבהנ"ל אין שייכות לאופן וניצול ימי חופש הבא, ובאם לא יגע בטיב ההכנה לזמן לימודים הבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר