ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתכא

ב"ה, כ"ג ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם מעש"ק, בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומובן שכל הוספה בעניני תורה ומצות [וככל שיהי' המצב טוב בזה, הרי בעניני טוב וקדושה תמיד יש מקום להוסיף עוד], מביאה הוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולביתו.

במ"ש שנדמה להם שמעת קנו בית המרקחת, פוקדים אותם מאורעות שלא על דרך הרגיל.

יש לברר אם לא הי' בקני' זו ענין דהשגת גבול וכיו"ב ואם ספק בדבר, והלא אדם קרוב אצל עצמו, מובן שיש לברר אצל רב מורה הוראה דעת תורה בזה.

והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, ינחם בטוב לפניהם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, והיא תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר