ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתכב

ב"ה, כ"ה ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים הרב ישעי' שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מחול המועד פסח, עם המצורף אליו, בו כותב מה שלמד בשעתו בישיבת אחי תמימים ליובאוויטש בעיר וואוסטער, בהנהלתו של הרב בעל מדות ורב פעלים מו"ה יהודא צבי שי' פאגעלמאן, וגם עתה עומד עמו בקישור מכתבים, כן כותב מחלוקת מצה שמורה לכל מי שהי' אפשר בידו.

ויהי רצון אשר ינצל את הכשרונות שחונן בהם והשפעתו שניתנה לו מהשגחה העליונה, להפצת התורה והיהדות בחוגים ההולכים ומתרחבים וביחוד בתוככי בני ישראל הנמצאים בצבא.

וכבר מלתי אמורה במקם אחר בארוכה יותר, אשר מכל ענין יש ללמוד הוראה בעבודת האדם לקונו, ובפרט מאותו הענין והמצב בו נמצאים כמה שנים, ובנדון זה אשר יסוד הצבא וקיומו תלוי בקבלת עול תמימה מבלי להקשות קושיות ואפילו לא לשאול שאלות, כי אם לכל לראש לקיים הפקודה במילואה.

ועוד נקודה שני', אשר חלישות של אחד מבני הצבא בהאמור, אין זה ענין פרטי שלו לבד, כי אם נוגע לכל חבריו בהפלוגה שלו, ועל ידי זה גם במחנה הצבא בכלל, ולהגנת המדינה בכללותה.

ואם בהנוגע לפקודות הנאמרים על ידי בשר ודם, הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה לפקודותיו של המצביא הראשי של כל הבריאה כולה, מלך מלכי המלכים הקב"ה, והאריכות בזה אך למותר.

בברכה שיצליח בכל האמור, אשר נקודה פנימית בזה להוסיף בהנהגת עצמו באופן דטופח על מנת להטפיח, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

בודאי גם להבא ישלח מהנדפס על ידו, ות"ח מראש.