ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתכד

ב"ה, כ"ו ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

מר יצחק שי' אדל

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו ולאחרי זה ספריו אשר שלח ע"י הרב א. ח.

שי' גליצנשטיין.

ת"ח על תשורתו זו, ובטח גם להבא ישלח לכאן מפרסומו בשטח האמור, כיון שהספרי' כאן היא תועלת הרבים.

במ"ש אודות עבוד נגינה חב"ד באופן שתשאר בשלימות הפנימי והתיכונה.

בקשתי את אנ"ש אשר יבואו בקישור עם כ' בהנוגע להאמור והפרטים בזה, ויהי רצון אשר בסגנון חז"ל, מני' ומנייהו יתקלס שם עילאה, וידוע גודל החשיבות אשר חסידות חב"ד מעריכה את עניני הנגונים, וכמובא ג"כ מכ"מ בהמבוא לספר הנגונים אשר ישנו אצל כ'.

כיון שז"ע באנו מחג הפסח זמן חירותנו, וכ' מזכיר במכ' בתור נגונים הראשים גם נגון ופרצת, מצורף בזה העתק מכתבי כללי למועד האמור. ויהי רצון שגם בחג זה תקוים הכוונה להמשיך משמחתו ומעניניו בהשבועות וחדשים הבאים אחריו.

בכבוד וברכה.

ו'תתכד

מר.. אדל: אגרת נוספת אליו - לעיל ו'תרנז.