ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתכה

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

האברך אברהם אבוש מרדכי שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו:

בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

בשאלתו א) בצער בן עזאי על שלא שימש את ר' ישמעאל (חולין עא, א), והרי הוא האומר (בכורות נח, א) שכל חכמי ישראל דומין עליו כו' חוץ מרע"ק - לבד שי"ל דמאמרו האחרון הי' כשגדל בחכמה כו', הנה קושיא מעיקרא ליתא, כי מיוחד הי' ר"י במשניות שקיבל וליגמור גמרא כו' (עיין עירובין יג, א) [אף שגם עוקר הרים הי' - תו"כ לתזריע יג, מז]. ועד"ז באבות פ"ב מ"ט עיי"ש.

ב) ספק לו אם ספר ספה"ע. - ראה שו"ע או"ח סתפ"ט ס"ח, והועתק גם בשו"ע לאדה"ז שם, ובשו"ת שואל ומשיב מהדורא ד' ח"ג סקכ"ז למה לא נאמר דודאי דלא ספר באם עדיין לא עברו ל' יום כו'. כן באחרונים (הובא כמה מהם בארחות חיים - החדש - סתפ"ט שם ובשד"ח אספ"ד מע' ברכות ס"א ס"ק יט) הצ"ע בזה להסוברים (ורבים הם) דספק ספיקא בברכות - ג"כ להקל. ואף שיש לפלפל בדבריהם - לא מפני הפלפול נסור מפס"ד ברור בשו"ע.

ו'תתכה

אברהם אבוש מרדכי: פרוש-גליקמן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תשצא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתצז.