ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתכו

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש

אשר בראשון לציון

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מאחרון של פסח - ופ"כ הקודמו - כתוב ע"י הרה"ג הרה"ח רב פעלים וכו' מו"ה חיים שאול שי' ברוק.

בעת רצון אזכיר את המוסד הק' לכל פרטיו אותם שכותבים וגם שאר הפרטים על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וע"פ הידוע מסירות נפשם של רבותינו נשיאנו על מוסדות אלו, בודאי שיוסיף בהתעוררות ר"ר ויתוסף בברכות השי"ת והצלחתו בהאמור בהמוסד ולמטה מעשרה טפחים בטוב הנראה והנגלה.

וע"פ המדובר כ"פ בענין ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים וקשור זה ביותר עם זמן חירותנו דאזלינן מני' שענינו יציאה ממצרים וגבולים, הנה יהי רצון שגם בהמוסד יבוא זה בגלוי לעיני בשר, נחלה בלי מצרים הן בכמות והן באיכות בכל עניניו וכן בהוספה בברכות השי"ת בענינים הפרטים של כאו"א שליט"א והרי זכות הרבים מסייעתם, גם בזה.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

ו'תתכו

וע"פ המדובר: ראה גם לעיל אגרת ו'תקמא, ובהנסמן בהערות שם.