ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתלא

ב"ה, כ"ט ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

היום קבלתי מכתבו קודם נסעי להציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והזכרתי שמה כל אלה שכותב אודותם.

ויהי רצון כיון שנמצאים אנו בין חדש ניסן חדש הגאולה והנסים וחדש זיו, בו נולדו זיותני עולם, וידוע דברי האריז"ל, שהימים האלה כשהם נזכרים (ה"ה גם) ונעשים, הנה יתוסף בכל ענינים הפרטים והכללים בתכ"י חירות וגאולה להרבות זיו גם בעולם, זיו והארות מעבודת אבותינו וכמבואר בתניא שכל אבריהם ועשיותיהם רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם - בחי' מרכבה.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

ע"ד הצחות יש להעיר מהשם רחל שכותב שניתן בלי שום טעם מיוחד, מהמובא גם לפס"ד להלכה גם בנגלה (נ"ש. ב"ש סקכ"ו סק"ך) אשר אייר ר"ת אברהם יצחק יעקב רחל [מרכבה], והחירות והגאולה עלי' נאמר, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ה"ז יהי' ע"י שרחל מבכה על בני' שזה פועל, שכה אמר ה' וגו' ושבו בנים לגבולם.

ו'תתלא

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תקפב, ובהנסמן בהערות שם.