ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתלב

ב"ה, כ"ט ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

האברך וו"ח אי"א רב פעלים כו' אהרן נחמן

שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו ממוצש"ק פ' אחרי עם המצורף אליו, ולפלא שמקצר במקום שאמרו להאריך, בהנוגע לפעולות מבצע מצה שמורה וכו', ואף שלימוד זכות יש בזה, שבודאי יראה שאחרים יכתבו בזה בפרטיות הדרושה.

ויהי רצון שיבשר טוב באותן הנקודות שכותב הוא, ובפרט שצדק בדבריו, שכמה מהם עתה שעת הכושר לעשות בהצלחה, ומבלי קישוים יתרים, ועל כגון דא נאמר, יפה שעה אחת קודם, אף שכמובן צ"ל בתכנית מוכנה ובדרכי נועם.

מה שניכר גם כן במכתבו הוא, שלדאבון כנראה, גם השנה לא ניצלו המפעל דמצה שמורה באופן מסודר, והרי זו מהפעולות המיוחדות לחב"ד, ונותנות דרך לחדור לכאו"א בדרך של נועם, וביחד עם זה נותנות אפשריות לאמר דבור של התעוררות, וק"ל.

ויהי רצון שכיון שבאים אנו מחדש ניסן, ונכנסים לחדש זיו, בו נולדו זיותני עולם, וידוע דברי האריז"ל, שכשהימים נזכרים (ה"ה גם) ונעשים, הנה יתוסף בכל ענינים הפרטים והכללים, בתכ"י, חירות וגאולה להרבות זיו בעולם, זיו והארות מעשה אבותינו, וכמובא בתניא, שכל אבריהם ועשיותיהם רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם.

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים ובענינים הכללים ובקרוב.

ו'תתלב

אהרן נחמן שי': פרידמן, כפר חב"ד.