ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתלג

[ניסן תשי"ט?]

... במש"כ בפי' אתם נצבים היום גו' - אין בזה סתירה כי היו נצבים גו' לעברך בברית גו' בשעת כניסתן לארץ, ויש בחי' זו בכל שנה ושנה והוא ביום ר"ה. וראה לקו"ת ר"פ תבוא.

ובמש"כ מהו חיוב מתנות לאביונים נוסף על מצות הצדקה - פשוט כי מצוה מד"ס הוא לחפש באביונים, ואפילו על העני וכו' ולא רק מנהג טוב דצדקה לפני התפלה וכו'.

ו'תתלג

האגרת היא אל מו"ה צבי פריידין, ונכתבה על גליון מכתבו מיום י"ג ניסן תשי"ט.