ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתלז

ב"ה, ג' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש אודות קנין בית במקומו עתה, או שכירות דירה. - בכלל נכון קנין, אלא שנראה באופן להביא בחשבון הטענה, דלמה תתראו.

במ"ש אודות נכדו הבכור שלומד עם כת"ר שי' ולא בישיבה, זה מכבר נודעתי עד"ז, אלא כיון ששיטתי לא להתערב טרם ששואלים אותי, לא כתבתי בזה, אבל מובן שאין הענין נכון וטוב כלל וכלל, בהנוגע להנער עצמו וכן בהנוגע לאחיו וגם להוריו שיחיו, נוסף על הרושם שעושה כלפי חוץ, ומכמה טעמים מובנים וגם פשוטים, ובפרט היודע מס"נ רבה"ק בהנוגע לתומכי תמימים ובודאי לדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

בעת רצון יזכירוהו ואת כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.