ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתלח

ב"ה, ג' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק קדושים, בו כותב בהנוגע לשו"ב שהתחיל פתאום ללכת בגילוי ראש, באם זה נוגע לכשרות שחיטתו.

ובודאי ידוע לו המאורע שלפני כמה דורות, שאסרו בפועל שחיטתו של שו"ב מפני שלבש קאלאשין, אף שכמובן בהענין מצ"ע אין כל איסור, אלא שבזמן ההוא היתה זו הוכחה, אשר סר מדרך הישר, והרי שו"ב צ"ל ירא שמים ביותר וביותר, וכמבואר בשו"ע לרבנו הזקן ובשו"ת נכדו אדמו"ר הצ"צ הלכות שחיטה. ועד"ז בנדון דידן, והרי ענין גילוי הראש, שלא בערך חמור ביותר וביותר מאשר לבישת קאלאשין, וק"ל.

באיזה אופן יש לתקן הענין, מובן שתלוי בכמה פרטים ופרטי פרטים, ואולי כדאי להודע באופן חשאי אצל הסתדרות הרבנים באם היו מקרים דומים להנ"ל, ובאיזה אופן ואמצעים אחזו ופעלו. ומובן שכל קדימה בפעולה בשטח האמור בנקל יותר התיקון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור בכל הענינים אודותם כותב ואשר מנצל כל אפשריות להפצת היהדות בכלל והפצת החסידות בפרט.

ו'תתלח

מפני שלבש קאלאשין: ראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תתלד.