ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתלט

ב"ה, ד' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ז ניסן, ויעזור השי"ת ויגדלו ההורים כל אחד מבניהם נכדיו שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה, והוא וזוגתו תחי' ירוו מהם רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב.

במ"ש ע"ד הקישוים בבית הכנסת חב"ד שמתפלל שמה, ולכן משך זמן לא התפלל במקום ואח"כ חזר וגם עתה הקישוים וכו'.

בכל אופן, אפילו מ'זאל אננעמען אז אלע טענות זיינען גערעכטע, אויך די וועלכע איר שרייבט ניט, איז ניט די עצה אוועקגיין פון א בית הכנסת חב"ד, מיט דעם וואס עס ווערט ווייניגער מתפללים קומט ניט צו אין דעם תקון פון בית הכנסת, נאר אדרבה, אויב מ'רעכענט אז עס זיינען פראן ענינים וועלכע מ'דארף מתקן זיין דארפמען ניט נאר ניט ווייניגער מתפללים, נאר צוציהען נאך מתפללים, וואס דאן וועט ווערען אלץ ווייניגער די שטערונגען און אלץ גרינגער צו מגבי' זיין די רוחניות וקדושה אין דעם מקום קדוש. ובודאי האריכות בזה אך למותר, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב.

וכאשר ראה חסדי השי"ת בעבר ובפרט בהשוות המצב בחורף וכן בבנו וב"ב שי' הנמצאים פה ובשאר הענינים, בטח יוסיף לברך בהודאה לבורא עולם ומנהיגו, שקרבנו תודה הוא להגדיל רוחניות וקדושה בכל מקום שיכול להגיע ועאכו"כ במקום שמתפלל זמן חשוב, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בצפי' לבשו"ט בכל האמור.