ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתמ

ב"ה, ד' אייר, תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

ועד האגודה לבנין בית הכנסת המרכזי

קרית שלום תל אביב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ה ניסן, בבשורה הטובה על דבר בנין ביהכ"נ מרכזי במחנם הט'.

ויהי רצון אשר חפץ ה' בידם יצליח, להקים בית מקדש מעט מקום תפלה וגם מקום לימוד תורה, שיעורים קבועים מדי יום ביומו, ובהוספה בימי השבתות וימים טובים, וכמבואר גודל הענין בדרשת רז"ל עה"פ, אוהב ה' שערי ציון וגו'.

ויהי רצון אשר ישמש בית הכנסת ובית המדרש זה, מרכז לכל עניני מחנם הט', מרכז ממנו תתפשט תורתנו תורת חיים ומצותי' אהבת ה' ויראת ה' ועבודת השם בכל בתי התושבים ובאורח חייהם היום יומים.

בברכת הצלחה בכל האמור.

נ.ב.

במ"ש אודות תעודת המלצה, אין זה בנוהג בית הרב.

אבל ע"פ מ"ש חבר אני לכל יראוך, מצורף בזה המחאתי פרטית בתור השתתפות סמלית בבנין האמור.