ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתמא

ב"ה, ד' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב אשר התארס והתנאים יתקיימו לאחרי חג השבועות והחתונה בשנת תש"ך.

ואין ברור מכתבו מהו ענין ארוסין ומה הם התנאים ומה ההכרח לאחר החתונה לכו"כ זמן, ובודאי ידועה לו דעתי בזה מאז ומקדם. וכנראה כוונתו, באירוסין, שקורין א ווארט בעלמא, ותנאים כתיבת שטר, ואפשר שכך הוא מנהג ירושלים עיה"ק ת"ו ואתית לקרתא עבדת כנימוסאה.

ובכ"א יהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנות בית חסידותי.

נעם לי לקרות במכתבו שעסק ברישום ושעבר בהצלחה, ובודאי גם שאר חבריו בעבודה זו עוסקים בזה במרץ הדרוש והשי"ת יצליחם גם הם להגדיל תורה ולהאדירה בהתפתחות ביה"ס, ובודאי זה הצנור והכלי להצלחה בעניניהם הפרטים.

בעת רצון אזכיר על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה, לאמו שתליט"א.