ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתמג

ב"ה, ה' אייר, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד ד"ר ישראל שי' אלדד-שייב

ירושלים, ת"ו

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ט ניסן, בו מעיר בנוגע למכתבי הכללי לחג הפסח משנת תשי"ז (או תשי"ח?) וחושש שמא ילמדו ממנו פשט בלתי נכון, ארשה לי להעיר שראי' מוכחת שאין מקום לטעות כהאמור מזה שאף שכמה זמן עבר מאז נתפרסם המכתב הנ"ל, זוהי הפעם הראשונה שמעירים לי על חשש דטעות הנ"ל.

מובן שאין כ' צריך להתנצל על שמעיר על ענין שלדעתו נותן מקום לטעות, ומצדי הריני תמיד שבע רצון לשמוע הערות בענין כנ"ל, ובפרט בנוגע למכתב המתפרסם ברבים, שעל זה נאמר הזהרו בדבריכם שמא תגלו כו'.

הנני מצרף בזה העתקה ממכתבי לפסח זה, שבו יראה השקפתי בבעי' האמורה שכותב עלי'.

רצוני להעיר בנקודה שנוגע בה במכתבו, שכותב שאפשר שיש סכנה גדולה יותר בארה"ב מאשר בארצות ברית המועצות, וכנראה שכוונתו לסכנת התבוללות, כיון שבארצות ברית המועצות יש שעבוד הגוף המעורר כיסופי הנפש, אבל בארה"ב יש חרות הגוף והיצר, ולדעתי מטעם זה גופא, להמשיך ההקבלה צעד יותר, הנה הסכנה בא"י עוד גדולה יותר, כיון ששם המציאו ענינים של תחליף ותמורה שיש מקום לטעות לפרשם שהם הם חרות הנשמה, בה בשעה שהם דרגא היותר תחתונה בגלות פנימי; כוונתי לחיקוי והרדיפה להיות ככל גויי הארצות, וכיון שהוא בארץ הקדושה ובלשון הקדש הרי הסכנה בזה יותר גדולה לטמטם כיסופי הנפש לחרות האמתית והיחידה שהיא, כמו שכותב בפשיטות במכתבו וכלשונו - "אין צריך לאמר שדרך הגאולה מובילה ממצרים דרך הר סיני, ולא נגאלו ישראל ממצרים אלא עד שלא נעשו שפטים באלקי מצרים".

והודיעונו חכמינו ז"ל שכל הגלויות - ובאותיות אחרות, כל אומות העולם - נקראו בשם מצרים, על שם שמצירים לישראל. וכן הוא ממש בתקופתנו, אשר אין צריך לאמר שדרך גאולת כל אחד ואחד מבני ישראל, על אחת כמה וכמה של כלל ישראל, מובילה אך ורק דרך הר סיני, שפירשו חכמינו ז"ל - סיני שמשם ירדה שנאה לאומות העולם (לכל הערכים שלהם ותרבותם), ולא נגאלו ישראל אלא עד שנעשו שפטים באלקי מצרים, היינו כל האידיאולוגי' והערכים אשר להם משתחווים אומות העולם.

קשה להאריך בדבר המצער ביותר, ובפרט שבטוחני שלדכוותי' האריכות בזה אך למותר. ויהי רצון שבקרוב ממש נזכה לראות בפועל, כמו שממשיך במכתבו, קיום היעוד הרוחני עם קדוש בארץ הקדושה. וככל עניני לשוננו, לשון הקדש, כמה משמעויות במלה, כי גדר קדוש ענינו הבדלה והפרשה, ובלשון רבינו הזקן בתניא (סו, א) "קדשנו במצותיו - שהעלנו למעלת קודש העליון ב"ה שהיא קדושתו של הקב"ה בכבודו ובעצמו, וקדושה היא לשון הבדלה" כו'.

מזמן לזמן הנני רואה מאמריו של כ' הנדפסים במכתבי עתים שונים, ויה"ר שינצל השפעתו זו להפצת היהדות המסורתית, להשפיע על קוראיו לכמי' ותשוקה להיעוד האמור, עם קדוש בכל מקום שהם נמצאים שם, עדי יבוא משיח צדקנו ויקבץ נדחינו ויוליכנו קוממיות לארצנו הק'.

בכבוד ובברכה.