ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתמד

ב"ה, ה' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני.

א) כשמדגיש אני (מושך קו תחת) איזה תיבה בפתקא השאלה ששואלים אצלי, כוונתי, שתיבות המודגשות זהו המענה שלי, ודלא כמו שכתב שלא יזיק.

ב) במה שציינתי, שהתבוננות קודם התפלה ובתפלה עצמה מבואר בתניא וכו' וכתוב שימצא שם כו"כ אופנים - מובן שכמה מאופנים המובאים שם, כתוב בפירוש הסוג השייך לאופן זה שאינו כלל מסוגו הוא אברך הלומד בישיבה ונמצא בכותלי הישיבה וכו' ומכל אותן האופנים שראה כתוב בודאי שלא יהי' ספק אצלו אלא בהנוגע לשנים שלשה מהם, אז יתייעץ עם המשפיע באיזה מהן לבחור.

ג) לכתבו, שכשמתחיל להתבונן באיזה ענין בדא"ח או בענין לימוד בכלל - נופלים לו כמה מחשבות מבלבלות.

ידועה העצה בזה ללמוד מתוך הספר, וגם בשעה שמתבונן והעינים סגורות, יהי' הספר פתוח לפניו, שהאותיות אוחזות המחשבה וממעטים הבלבולים ולפעמים מבטלים אותן כליל.

ד) במ"ש שההתבוננות בפרק תניא מ"א מהתחלתו עד לעמוד ב' תיבת המלך, הננו רחוק מזה - אל יתרשם מפתויי היצר אלה, כי אם יחזור על הענין במחשבתו איזו פעמים, ובמילא ישתתקו טענות היצר.

ה) במ"ש אודות ענין הידוע - הרי כמדומה כבר ענו לו, שעליו, לע"ע, להסיח דעת מהענין ואפילו מתקונו, שעי"ז מתמעט ונחלש הענין מזמן לזמן.

בעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו, ואשר בסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר, זאלסט האבען א געזונטען זומער און א גוטען תמיד ולבשו"ט בכל אותן הענינים אודותם כותב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר