ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתמח

ב"ה, ו' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים

ובעל מדות מו"ה ניסן שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מה' אייר אודות הבחינה, ביחד עם חבריו הרבנים הרה"ג שליט"א, את תלמידי הישיבה תומכי תמימים, מיסודם ובהנהלתם של כ"ק רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ושמחתי לתוצאות הבחינות וחוו"ד בהנוגע להידיעות של התלמידים שי'.

ומובן שביחוד על הנקודה העיקרית, אשר השקו"ט והתשובות מלאות חיים, המורה, כלשונו במכתבו, אשר לומדים באהבה.

ויהי רצון אשר רבות בשנים יבשר כת"ר וכן חבריו הרבנים שליט"א, מלימוד תורתנו תורת חיים מתוך אהבת השם ואהבת התורה, וביחוד בהנוגע לתלמידי ישיבת תומכי תמימים, אשר מיסדי הישיבה קבעו מטרת חינוכם להעשות נרות-להאיר מחשכי עולם קטן (זה האדם) וגם עולם כפשוטו, על ידי שיגדילו תורה אור ויאדירו אותה, מתוך המאור שבתורה, זוהי פנימיות התורה.

וכשם שגרם רוב קורת רוח, הנה, במדתו של נותן התורה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה, ישבע בקורת רוח ונחת רוח מיו"ח שי' וגם מעצמו.

בכבוד וברכה ובפ"ש חבריו הרבנים שליט"א.

ו'תתמח

מו"ה ניסן: טלושקין, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תשעד, ובהנסמן בהערות שם.