ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתמט

ב"ה, ו' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה פסח שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מתפארת שבתפארת.

א) לבנו יעקב פרץ שי' ימלאו שלש שנים ביום חמישי במנחם הבע"ל, ושואל מתי לעשות התספורת.

ע"פ המשמעות מדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בזמנים שונים, נראה שאין לספור השערות של הבן קודם מלאת שלש שנים, מאידך גיסא כיון שיום ההולדת הוא בתחלת חדש מנחם אב הנה באם ח"ו עד אז יתעכב ביאת משיח צדקנו, יעשו התספורת לאחרי תשעה באב, ויהי' בשעה טובה ומוצלחת.

ב) הדלקת הנרות ע"י נערות.

כפי הנוהג בבית הרב, ובבית אנ"ש היודעים מזה, מתחילות להדליק משהגיעו לחינוך, ועיין השיעור דחינוך, בשו"ע רבנו הזקן חלק או"ח סי' שמ"ג סעיף ג', וכמדומה שעד הנשואין מדליקות נר אחד.

ג) אופן הנחת הלחם משנה, בליל שבת ולמחרתו.

בליל שבת זו אצל זו, ולמחרתו באופן שהחלה מימין תהי' למעלה קצת על השני' אבל רק קצת.

ד) בשאר הענינים ששואל, ישאל את זקני אנ"ש אשר בסביבתו, איך נוהגים.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תתמט

חלקה נדפס בלקו"ש חי"א ע' 244 חלקה בחכ"ד ע' 337 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה פסח שי': מן, ירושלים.