ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתנ

ב"ה, ו' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מנחם שי'

שלום וברכה!

... בשאלתו הטעם שאדה"ז לא הביא בסידורו לומר ובנחה יאמר - לא שמעתי בזה, אבל מובן וגם פשוט הוא לפענ"ד, כי הזהיר הכתוב (קהלת ה, א): אל תבהל על פיך גו' ע"כ יהיו דבריך מעטים (עיי"ש בפי' הראב"ע), ובפע"ח התחלת שער התפלה: אלו האחרונים שלא ידעו דרך קבלה אינם יודעים כו' וטועים וכו'. וכיון אשר האריז"ל דנהירין לי' שבילי דרקיע ושערי תפלה ודקדק בכל אות ונקודה בתפלה ובסידורו (הן דר"י קאפיל, הן דהר"ש מראשקוב - תלמידו של הה"מ ממעזריטש) - לא הביא פסוקים הנ"ל, אזלינן בתרי'. ומי יבוא אחרי הארי החי.

ו'תתנ

מו"ה מנחם: מלוב, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'רעט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתעב. ו'תתקי.