ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתנא

ב"ה, ו' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא גדול שזה זמן רב ביותר שאין ממנו כל מכתבים וידיעות. ואף שקבלתי ידיעות אודות מן הצד, כמובן שאינה דומה ידיעה המתקבלת מכלי שני מאשר ידיעות באופן ישר, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה. ותקותי שלמותר לחזור עוה"פ על מה שכתבתי לו מכבר, אשר עליו להוסיף בפעולות בתורתנו ובמצותי' בהנוגע לעצמו ובהנוגע גם להזולת ומובן וגם פשוט שהכחות על זה ניתנו לו, וכמבואר בתניא אשר ירושה היא לנו מאבותנו, ואפילו תינוק בן יומו יורש בהחלט הוא עאכו"כ זה שזכה ללמוד בישיבה הק' תומכי תמימים שמע דא"ח מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, שענין זה למעלה נצחי הוא ולמטה מתעורר אם באתעדל"ת או גם באתעדל"ע, אבל כל נפילת רוח ומה גם יאוש ח"ו - מקורם לא טהור הוא.

וכיון שבאים אנו מחדש ניסן ונמצאים בחדש זיו, יציאה ממצרים וגבולים והכנה לקבלת התורה, יהי' זה זמן ג"כ אצלו התחלת החירות וגמרה ותכליתה בקרוב, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט כשמסייעים לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.