ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתנג

ב"ה, ז' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מה' אייר עם המצורף אליו המגבית שערך לטובת כולל חב"ד אשר באה"ק ת"ו.

ואף שלדכוותי' בודאי אין צורך בהבעת תודה וכו' וכו' בכל זה אביע ת"ח על גודל הקורת רוח והנחת רוח שגרם לי בפרטיות, נוסף על גודל הענין והמצוה, אשר אף שנח"ר פרטי שלא בערך הוא לענין המצוה שבדבר, עלי להביע רגשותי בהנוגע לי, ובפרט שדוקא ענינים טובים ומשמחים אין מצוים כ"כ, שזהו עוד מגדיל היוקר כל מאורע כהאמור, ובפרט הנעשה באתערותא של הפועל עצמו מבלי שיעוררוהו עד"ז.

וכיון שבאים אנו מחדש ניסן ונמצאים בחדש זיו, בו נולדו זיותני עולם, וידוע דבר האריז"ל, שכשהימים האלו נזכרים (ה"ה גם) ונעשים, הנה יתוסף בכל ענינים הפרטים והכללים, בתכ"י, חירות וגאולה להרבות זיו בעולם, זיו והארות מעשה אבותינו, וכמובא בתניא, שכל אבריהם ועשיותיהם רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה.

ו'תתנג

מו"ה יוסף: פלייער, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'צא, ובהנסמן בהערות שם.