ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתנד

ב"ה, ז' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה ישראל מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' אייר, ר"פ בקיצור הכי נמרץ בהנוגע לההתועדויות באחרון של פסח, ורוצה אני לקוות שגם בענין דחלוקת מצה שמורה פעלו בה באופן המתאים ובאופן הרצוי, וכן אשר סו"ס יחדיר גם במחנם הט' הרעיון, שהלשון יפוצו מעינותיך חוצה, מדויק הוא לכל פרטיו, ז.א. שצ"ל הפצה, דוקא, ושיפוצו ויגיעו גם חוצה, ומובן שמילוי התפקיד מוטל על אלו היודעים מאגה"ק של הבעש"ט האמורה, ובעיקר שזכו לשמעו מרבנו וללמוד תורתו ושיחותיו ע"ד גודל והכרח הדבר, וא"ת למה לא נודע הכרח זה כ"כ בזמניהם, הנה מה תועלת בקושיות ותירוצים, כי העיקר הוא המעשה בפועל, וק"ל.

ו'תתנד

מו"ה ישראל מאיר שי': אלטיין, פיטסבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תלט, ובהנסמן בהערות שם.