ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתנח

ב"ה, י"א אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אהרן מרדכי שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מד' אייר והקודמיו, ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי, אלא שכ"פ ככה, בבשורה הטובה מהצלחה בעיר גנים דביה"ס אהלי"י, ואשר כבר נפרדו כל הכתות, ובודאי יודיע בהקדם גם משאר בתי ספר הרשת בכלל וביחוד אלו העומדים בהנהלתו בפועל, אם באופן רשמי או בלתי רשמי, כוונתי למנחה ושדות מיכה, ויהי רצון שגם בהם בשו"ט תהיינה טוב לשמים טוב לבריות ובנקודה העיקרית אשר גדלים הם הן בכמות (מספר התלמידים) והן באיכות (רמת הלימודים) וחדורים יראת שמים, ואשרי חלקם של כל אלו שלקחו חלק בזה באיזה אופן שיהי' ובודאי ע"פ דבר המשנה, מצוה גוררת מצוה, ושכר מצוה מצוה, שבשמחה וטוב לבב, יוסיפו בפעולות האמורות ובכגון אלו, בהצלחה רבה.

ושכר מיוחד וזכות מיוחדת לנשים, זוגתו תחי' ועד"ז לנשי שאר מנהלי מורי ועסקני בתי ספר הרשת, כפסק דין תורתנו תורת חיים, ולא עוד אלא שהדגישו שם, שגדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים, אשר שאננות הן ובוטחות.

ובודאי למותר להעיר [מיוסד על תורת החסידות מתחיל מהבעש"ט, אשר כל פרט הוא בהשגחה פרטית], שהבטחה וזכות האמורה, מסומנה במסכת ברכות דף טו"ב עמוד ראשון.

מובן שברשותו וזכותו למסור האמור, או גם להסביר לשאר נשי עסקני הרשת, נוסף על אשר בודאי זוגתו תחי' תקרא בעצמה מכתבי זה.

בברכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור ובת"ח וברכת מזל טוב להולדת בן הבכור לאחותו וגיסו שיחיו שפיגעל, המצפה לבשו"ט.

ו'תתנח

מו"ה אהרן מרדכי שי': זילברשטרום, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתקצט, ובהנסמן בהערות שם.