ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתסא

ב"ה, י"ג אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיו"ד אייר.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

וכבר ידוע שבענינים משפחתים ובין איש לאשתו, השתדלות בעקיפין ולא באופן ישר מועילה יותר וכנראה במוחש, ועוד ענין בזה שלא להגדיל החילוקי דיעות וכו' ובאם רק יש אפשריות שלא לשים לב להם ועכ"פ להקטינם - מה טוב ומה מועיל ומקרב את השלום, והרי נאמר כמים הפנים וגו' שהוא בטבע כל אדם ואדם, ויהי רצון שיקוים בהם מאמר חז"ל איש ואשה זכו שכינה שרוי' ביניהם.

במ"ש בהנוגע לתפקידו שהמגע שבא עם האנשים הוא רק וכו' הרי יכול להשפיע גם בגוף הענינים דרך ההיכירות שלו עם הפקידים שזהו מתפקידם, ובפרט שכמו שמזכיר גם במכתבו, ודאי שלפעמים יש לו הזדמנות לא רק לדבר עם האנשים המבקרים אלא גם באופן דלהשפיע וידוע פתגם הבעש"ט, שכל דבר שאיש הישראלי רואה או שומע, בודאי שייך זה לתפקידו בעבודת השי"ת.

והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

מהנכון שאותן הנשים מעוברות תי' שכותב אודותן, יבדקו את המזוזות בדירותיהן [באם לא נעשה זה במשך שנים עשר חדש האחרונים], שתהיינה כולן כשרות כדין.