ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתסב

ב"ה, י"ד אייר, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

... הרב העכט שליט"א שרייבט מיר אויך, אז איר טראכט איבער בהנוגע דעם טלית וועלכען מ'האט גענוצט פאר אייער מאן ע"ה. וואס בא אייך איז א ספק אויב דאס איז געווען זיינער.

איז אויב איר ווייסט אז דאס האט באלאנגט צו וועמען, קען מען דאך יענעם אפגעבען די ווערדע פון דעם טלית, און אויב דאס איז ניט מער ווי א (ניט באגרינדעטער) פארדאכט, איז ליתר שאת, קענט איר אריינגעבען די ווערדע פון א טלית, צו שטיצען א שול וואו מען דאווענט אלע טאג, אדער שיינקען א טלית אין אזא שול, וואס עס זאל עם נוצן דער חזן אדער די מתפללים פון שול.