ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתסג

ב"ה, ט"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים זושא

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מט' אייר והקודמיו, ויהי רצון שמתאים למכתבו תצליחנה הפעולות בעניני הכפר כולו ובמילא הצלחה בעניניהם הפרטים של [כל] אחד מתושבי הכפר אשר שם צוה ה' את הברכה, ובפרט שנמצאים אנו בשנה שעלי' נאמר שבת היא לה', שכמו שבשבת הרי שביתה היא מכל דברים המבלבלים וכמ"ש וקראת לשבת ענג, ומעין זה ועד"ז הוא במשך כל השנה באתעדל"ע, ובסדר הכתוב, כי תבואו ושבתה הארץ שבת לה' (עוד קודם לשש שנים תזרע שדך וגו') וכמבואר הענינים בלקו"ת פ' בהר ד"ה ושבתה, במאמרי אדמו"ר מוהר"ש בשנת תרכ"ז, ובהמשך רס"ו ועוד, שמשם גם פשוט שפעולות שש שנים תזרע וגו' כאו"א מתאים למעמדו ומצבו מוסיפה עוד בשבת לה' שיבוא לדרגא שבת שבתון יעוין שם העלי' בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תתסג

מו"ה חיים זושא: ווילימובסקי, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'תמד, ובהנסמן בהערות שם.

ובסדר הכתוב: ראה גם אגרת הבאה.