ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתסה

ב"ה, י"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

האברך עזרא מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה למכתבו.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו.

ובמה ששואל שבכ"מ בדא"ח מביאים כמה משלים על ענין א' אף שכל ענין בתורה מדויק הוא, שמזה מובן שיש ביאור נוסף על משל אחד לגבי חבירו, בכ"ז אין זה דרך הלימוד לראש ולראשונה לדייק בכל פרטים ופרטי פרטים, כ"א לדעת, שכמו שישנם כמה פירושים בכל ענין שבתורה, כן יש למצוא כו"כ משלים על כל ענין, ועכ"פ על כמה ענינים שבתורה.

ובכללות הוא ע"פ מ"ש ומבשרי אחזה אלוקה, הנה ברוב הפעמים בתורת חב"ד מביאים משל מכחות הנפש ובכמה ענינים שנתבארו בספרים שלפני גילוי תורת חב"ד במשלים אחרים מאיזה טעם שיהי', לפעמים מעתיקים גם משלים אלה.

ובדוגמא זו גם הענין דע"ס הגנוזות, שלפעמים מביאים* המשל דגחלת ומצור החלמיש ולפעמים מכחות הנפש, ועד"ז אף כי בכללות מ"ש בע"ח שער א' סוף ענף ד', שדברים העליונים הרוחנים יש להמשילם בציור אדם או בציור אותיות, ושתיהן מוכרחים, עיי"ש.

כן מובן שבכמה מאמרים מדברים בכללות החילוק שבין דרגא לדרגא מבלי להכנס לפרטים, ולכן גם המשל הוא על כללות הענין, אף שכשמחלקים בין הפרטים שבדרגא זו עצמה, משל זה מתאים רק לפרט אחד ולא לשאר הפרטים.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

*)למקומות יש להוסיף: בתו"ח בכ"מ ומהם ס"פ נח. המשך מים רבים תרל"ו פס"ד ואילך.

ועוד.

ו'תתסה

עזרא מאיר שי': ארקי, מונטריאל.