ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתסו

ב"ה, י"ז אייר, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מששי באייר.

לפלא מה שכופלת בקשתה בכל פעם ופעם, בה בשעה שכתבתי לה מאז, שנכון יהי' לבה בטוח בהרופא כל בשר ומפליא לעשות, אשר, כלשון הכתוב, את הכל עשה יפה בעתו, שמדויק בזה - שני הענינים, בעתו דוקא, ואשר יהי' יפה.

ויהי רצון שיהי' הטפול הרפואי בעתו ובהצלחה כנ"ל, ותבשר טוב מתוך מצב רוח טוב בענינים הפרטים והכללים גם יחד.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ו'תתסו

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 464.