ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתסח

ב"ה, ח"י אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים

ש. ב. שי' המכונה ד"ר אולמן.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו עם העתקה מה שכתב להרב... שי' ובטח ידוע גם לו אשר בכמה מכ"ע הנדפסים באידיש בארצוה"ב, פרסמו בהנוגע לשיטתו של פרויד מעין ההערכה אודותה מזכיר במכתבו.

וכבר אמרתי, ע"פ אחד היסודות משיטת החסידות, שאין בעולם רע בלא טוב, שהשטחיות בה מצטיינים כו"כ מחוגי הקוראים מכ"ע, אף שתכונה רעה היא ביותר, שהרי השטחיות יש בה גרעון אפילו לגבי העדר הידיעה, כיון שתופסים את הענין לפעמים הכי קרובות שלא לאמיתתו ומסלפים אותו.

מאידך גיסא במצב ההווה טובה רבה צפונה בה, כיון שבעוה"ר רוב כותבי המכ"ע וענינים הנדפסים, מוטב להם שלא היו רואים אור הדפוס והפרסום והפסדם מרובה ותועלתם בספק גדול, מועילה השטחיות למעט ההיזק וההפסד, וברוב הפעמים תופסים ענין הנדפס רק כסנסציא, ובפרט בנדון כהאמור, וכטבע בנ"א למחרתו מחפשים סנסציא אחרת, וישן מפני חדש תוציאו.

ובודאי למותר להעיר אשר בהמכ"ע שנדפס המאמר הנ"ל ישנם מאמרים שהם בנגוד גדול יותר ליהדות המסורתית מאשר ההערכה ע"ד הנ"ל...

בכבוד ובברכה.

ו'תתסח

ד"ר אולמן: אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'שנח, ובהנסמן בהערות שם.