ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתסט

ב"ה, ח"י אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו אשר לפעמים פארטראכט ער זיך בהנוגע הסברות לעתידו, וזה מבלבל את לימודו וכו'.

ולפלא הדבר, שהרי במכתבו זה עצמו מזכיר מה שאמרתי לו שעליו ללמוד במשך שנה וכו' ואחרי כן להחליט, ומובן וגם פשוט שלימוד דבר חכמה בכלל ובפרט לימוד תורתנו הק', אשר לא רק שחכמתכם ובינתכם היא, כי אם היא, תורה"ק, היא חכמתו ורצונו של הקב"ה, תורה קדושה, בודאי שיש בכחה ומועילה לבטל דאגות ולהביא הצלחה ולא רק בהבנת והשגת הלימוד כי אם גם בכל צרכי האדם, ובפרט בענינים העיקרים.

וילמוד במנוחת הנפש גמורה ובהתמדה ושקידה, והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית יעזור לו בעניניו עתה וגם אחר זמן הנ"ל בלימוד.

בודאי שומר שיעורי חת"ת הידועים וגם מתעסק מזמן לזמן בפעולות צעירי אגודת חב"ד, וכיו"ב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.