ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתע

ב"ה, י"ט אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אלתר שי'

שלום וברכה!

במענה להערתו - שמפני סיבה נשמט המענה במכתבי מאז.

בקונטרס עץ החיים פרק כ"ט שכתוב "דר' זירא ג"כ הי' מסיק שמעתתא אליבא דהלכתא אלא שהוא מתוך הפלפול (וכ"כ בשערי אורה שם)", דלדעתו בשערי אורה לא מבואר כך.

ולפע"ד הכוונה על מ"ש שם בד"ה בכ"ה בכסלו פרק נ"ו "ובאמת אא"ל שחריף ומקשה אינו רק שמקשה קושיות בלתי יבוא לפסק הלכה, כמו רבה חריף ומקשה כו'" שמובן שה"ה גם לרבי זירא, ומתחזקת ראי' זו ממ"ש להלן שם בדוגמא לחריף ומקשה שלא יהי' מסיק הלכתא, כמו תל' א' מב"ש וכו' או כתלמיד ר' מאיר וכו', אלא שאין הלכה כמותם, משא"כ רבי זירא.

דא"ג ושייך גם להנ"ל, בלמדי בש"א מאז, נתעכבתי על מ"ש "כמו רבה חריף ומקשה", בשנים:

א) הלשון המובא בסוף הוריות על רבה הוא עוקר הרים (אף שהתוכן אחד).

ב) למה הביא הדוגמא מרבה, בה בשעה שעל אתר גופא נמצא לשון חריף ומקשה על רבי זירא.

ולולי דמסתפינא, הייתי אומר שטעות הדפוס הוא בזה [ויש לעיין בדפוסים הראשונים], ובמקום רבה צ"ל בש"א - ר"ז (רבי זירא), שבזה מובנות כפשוטן שתי נקודות האמורות, ובד"מ אתיא כפשוטו גם מ"ש בקונטרס עץ החיים.

בברכה לבשו"ט.

ו'תתע

מו"ה אלתר שי': הילביץ, יוהניסבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתלט, ובהנסמן בהערות שם.