ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתע*

ב"ה, י"ט אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו, בו מבשר טוב אשר מקוים להתחיל בקרוב חימום המקוה.

ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ובעגלא דידן במהרה בימינו יקוים היעוד, טהרה מביאה כו' אלי' הנביא - המבשר ביאת משיח צדקנו.

ולהודעתו מיום הולדתו הבע"ל. יהי רצון שלארך ימים ושנים טובות ינהל עדתו במישרין במסילה העולה בית א-ל ועד לדרך הדרך (עיין ב"ב ק, ב) מלכו של עולם, מתאים לרצון רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

מלכו של עולם אבל בעיקר (ככתוב בקאפיטל תהלים שמתחיל לומר) רועה ישראל, כמבואר בדא"ח הענין, דברוך אתה (המשכת העצמות הוא ע"י) הוי' (צמצום והתפשטות המשכה והתפשטות) אלקינו (כחנו וחיותנו, של בנ"י, ועי"ז) מלך העולם.

וימהר זה בעגלא דידן הנ"ל האר פניך ונושעה מכל ענינים המעלימים ומסתירים כ"א בחסד וברחמים ובהארת פנים דאור פני מלך חיים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תתע*

מו"ה שניאור זלמן: גרליק, רבו של כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'קצ, ובהנסמן בהערות שם.

חימום המקוה: בכפ"ח. ראה לעיל חט"ז אגרת ה'תתקסח.

בקאפיטל תהלים: פ.