ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתעא

ב"ה, י"ט אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבם ממוצש"ק, במ"ש שלפלא בעיניהם שאין להם שם הנהלה.

ופלא בעיני על הפליאה, כי הנהלה תוכנה כשמה, שמנהלת את המוסד ובטוב.

ואף שמובן שבעניני טוב וקדושה, תמיד יש מקום להוסיף, ובמילא מחויבים להוסיף, וביחוד שהרי קשור עם הקב"ה שהוא אין סוף ובלי גבול האמיתי, ומ"ע מן התורה לדבקה בו, להדבק בדרכיו, אבל כיון שהולכים מחיל אל חיל בהתפתחות המוסד, וכנראה במוחש (להשוות המוסד - לפני שנה ושנתים), הרי זו היא הנהלה. וכנ"ל תקותי שלא יסתפקו בההישגים דעד עתה, אלא שיוסיפו כהנה וכהנה, ובפרט שנמצאים בשעת הכושר להגדיל ולהרחיב תומ"צ בכלל ובמוסד כהאמור ביחוד, וד"ל.

ויהי רצון שיבשרו טוב בקרוב ממש, ומתאים למה שנדבר עם הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מרץ בעל מדות מו"ה... וע"ד ההכרח דהנהגה דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל האמור.

ו'תתעא

ההכרח דהנהגה דופרצת: ראה גם לעיל אגרת ו'תקמא, ובהנסמן בהערות שם.