ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתעב

ב"ה, כ' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מנחם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ז אייר עם המצורף אליו ות"ח על טרחתו לשלוח לי העתק המכתב חוזר וכו' אף שכמדומה ישנו אצלי אבל אין הזמן גרמא עתה לחפש.

מענין מ"ש שנמצא בת"א בנו של חסיד שלמד אצל אדמו"ר הצ"צ ונמצאים אצלו כמה ביכלעך כתבים או הנחות ששמע אביו, בודאי יתענין בזה וישיגם, שהרי לפעמים קרובות במה שציינו השומעים עצמם, ישנן הוספות חשובות, וק"ל. ות"ח מראש על טרחתו בכל האמור.

מכתבי מענה על מכתבו הקודם בטח נתקבל בעתו, ויהי רצון שיבשר טוב בכל אותן הנקודות שכתבו וענו.

בברכה לבשו"ט.

ו'תתעב

מו"ה מנחם: מלוב, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תתנ, ובהנסמן בהערות שם.