ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתפ

ב"ה, כ"ח אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מעש"ק עם המצורף אליו, ומוסגר פה הקבלה.

ובשאלתו שאחד מבני הישיבה לוה אצלו ממון ועדיין לא פרע לו אף שכבר עבר הזמן שאמר, ושואל אם יתן המעות במתנה בכדי שלא להכשילו, או שאפשר יבוא עוד.

והרי יכול לעשות את האמור בתנאי, וכמה ענינים בתנאי כגון זה ונמצאים בסיפורי חז"ל.

במ"ש אודות ענין הבטחון, יעיין בחובת הלבבות שער הבטחון.

ובקשר עם חג השבועות הבע"ל מוסג"פ תוכן ענינים לימים אלו.

אינו מזכיר מסידורו ובטח זהו סימן שהכל בסדר.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א