ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתפא

ב"ה, ב' סיון, ה'תשי"ט

ברוקלין.

לכבוד מר אליעזר שי' לבנה

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"א באייר וקראתי בו בהתענינות הפרטים הקצרים בנוגע הארגון החדש.

ובמה שכותב שיש גם כן כאלה החושבים על דבר הפרדת הדת והמדינה, ומדגיש שדוקא חבריו שומרי המצוות קיצוניים הם בתביעה זו יותר מאשר שאר החברים, הנה מהדגשה זו עצמה נראה שהפלא בעיניו לא פחות מהפלא שבעיני. והתמי' מובנת. שהרי דת ישראל מאחדת ב' קצוות (שרק לכאורה בסתירה הם זה לזה): מצד אחד כוללת היא ענינים הכי מופשטים, כמו אחדות הבורא ואחדות הבריאה יש מאין וכו', ומאידך גיסא קובעת היא הנהגת האדם בחיים היום-יומיים לכל פרטיהם ופרטי פרטיהם, אפילו הפשוטים והפחותים ביותר. וכנראה ג"כ בתוכן עשרת הדברות, שדיבור ראשון - אנכי ה' אלקיך - מובנו הפנימי לשלול מציאות אמתית אחרת זולתי מציאות ה', ומסיים בלא תרצח וכו' בתחום האינסטינקטים הפחותים ביותר. ללמד שבחיי בני ישראל לא תתכן כל הפרדה בין הדת ובין החיים הגשמיים, ואדרבה האחדות והשלום בעולם הגדול, כמו בעולם הקטן הוא האדם, יתכנו רק בשילוב האחד בשני, ז.א. בהבאת הרוחניות בתוך הגשמיות ובזיכוך החומר על ידי כך.

ומכאן הסיסמא הכללית של חכמינו ז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, שאף שעסקו בלימוד סתרי תורה ובענינים הכי מופשטים, הנה יחד עם זה הפליגו בדקדוקים בענינים מעשיים, הנראים קטנים, ואפילו בעניני אכילה ושתי' ושאר ענינים קטנטנים.

וזוהי אבן הבוחן בשביל כל איש ושטה.

וכן בנוגע לשאלת הפרדת הדת והמדינה, הרי ראשית כל ועיקר - צריך לשער את התוצאות המעשיות הכרוכות בזה, ונקל לשער התוצאות אילו מחר למשל מתגשמת ההפרדה ונפסקת התמיכה לכל ענינים הדתיים שבארצנו הק' וכו', והאמנם יחשבו שע"י הפרדה זו יפתחו יותר מוסדות חינוך על טהרת הקדש, יותר ישיבות, ויתרבו רבנים ושוחטים ומצרכים דתיים יזולו, וכו' וכו'. ולרוב פשיטות נקודה זו בטח למותר להאריך שהסיסמא של הפרדת הדת והמדינה מחייבת התנגדות הכי מוחלטה מכל אחד שהוא דתי ורואה את הנולד, ולא הנולד לאחרי כמה שנים שבערפל חתולתו, אלא מה שיתרחש מחר או מחרתים כפשוטו.

ולקראת חג השבועות הבע"ל, אשר כנוסח שנקבע על ידי אנשי כנסת הגדולה בימי עזרא הסופר זהו זמן מתן תורתנו, ארשה לעצמי לאחל לכ' ולכל אשר השפעתו עליהם, שיהי' זה זמן מתן התורה וקבלת התורה גם יחד, וכסגנון המקובל - קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בכבוד ובברכה.

ו'תתפא

מר.. לבנה: אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תשסה, ובהנסמן בהערות שם.

מאחדת ב' קצוות: ראה גם לקמן אגרת ו'תתפה.