ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתפב

ב"ה, ג' סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה

שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בת"ח קבלת הספר שו"ת זקן אהרן חלק ראשון בהמשך לשיחתנו בעת נפגשנו פא"פ.

ות"ח על תשורתו האמורה, ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים יתעסק בהפצת התורה ובפרט בהנוגע הלכה למעשה בחיי היום יומים.

שאם בכל המקומות ובכל הזמנים גדול הלימוד שמביא לידי מעשה, עאכו"כ גדול ההכרח בתקופתנו זו ובמדינה זו, שבה נמצאים רוב מנין ורוב בנין של אחב"י.

וביחד עם זה רבו בעוה"ר המטעים את הנחשלים להסבירם אשר רחמנא לבא בעי, וכל השאר אין נוגע כל כך, ובמילא בטלים המחיצות שבין האורטודוכסים ובין שמרנים וכו' ועד כמה גדול הטעות שישנם כאלו המלבישים ביטול מחיצות באיצטלא של יראת שמים וכו' וקשה להאריך בדבר המצער ומכאיב.

ויהי רצון שכיון שנמצאים אנו בימים עליהם נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר, שכל ישראל (ויחן לשון יחיד) נתאחדו נגד ההר ועניניו. - ראה שמו"ר פ"ב, ד ופנ"א, ח, שמפרש כל השמות של ההר - בתומ"צ, הנה יתוקן מצב זה בקרוב ממש.

בכבוד ובברכה, בסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ו'תתפב

מו"ה שמואל: וואלקין, ברוקלין.