ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתפג

ב"ה, ה' סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז"ך אייר, שז"ע נתקבל, ותוכנו:

א) אם בכלל נדבתם המיוחדת, יש להכניס את מה שנוהגים לנדב בכל שנה למגבית השנתית.

כיון שנדבה זו מיוחדת היא וכנ"ל וכמדובר, מובן שאין לכלול בזה נדבות שהורגלו בהן, וכן פשיטא שעל ידי נדבה המיוחדת לא יגרע להפרשתם לצדקה הרגילות, וק"ל.

ב) באם יכול לעכב הכספים אצלו, עד הזמן אשר יתחילו בבנין החדש, כיון שלתכלית זו רוצים לנדבם.

יכול למסור הסכום באופן שיגיע באיזה זמן שירצה בישיבת תומכי תמימים במאנטרעאל, אבל בצדקה בכלל אין ענין לעכב הכסף מאיזה סיבה, כי אם אדרבה להוציא הכסף מרשותו בהקדם ובזריזות, ובלשון רבנו הזקן באגה"ק שלו סי' כ"א "מלבד הידוע לכל גודל מעלת הזריזות בכל המצות כו' וזריזותי' דאברהם אבינו ע"ה היא העומדת לעד וכו' עשה זאת בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו כו' ובפרט מעשה הצדקה וכו' ".

ג) רוצה למסור הכספים על ידי. האם מסכים הנני ע"ז.

מובן שמסכים אני שיהיו בפקדון אצלי עד שיבוא הזמן להכניס הסכום לקופת תומכי תמימים דמאנטרעאל האמורה.

ובהמצאנו בערב חג השבועות זמן מתן תורתנו, יהי רצון בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר שיקבלו הוא וב"ב שי' את התורה בשמחה ובפנימיות, וימשיכו זה על כל השנה בכל עניניהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.