ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתפד

ב"ה, אסרו חה"ש, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מקביעות זמן חתונתו ליום ג', כ"ד סיון הבע"ל.

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

במענה לשאלתו - ילמוד (באופן לגמרם לפני החתונה) הפרקים טז-יז דשער הקדושה בס' ראשית חכמה. ומאמר לכה דודי בקונטרס דרושי חתונה (לכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע).