ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתפח

ב"ה, יו"ד סיון, תשי"ט

ברוקלין.

מר חיים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' סיון, בו כותב אודות ענין השלום וכו'.

כבר הודיעתנו תורתנו תורת חיים, אמיתית ענין השלום, ואיך שביד כל אחד מישראל לעשות בזה, על ידי הפצת עניני תורתנו, שניתנה לעשות שלום בעולם, ולא להסתפק בהנהגת עצמו באופן כזה, אלא להשפיע בכל הסביבה, ובזה גם בסיוע ביסוס הישיבות בם לומדים תורה ביראת שמים, ויסוד ישיבות חדשות ברוח זה.

והקמת מכון לשלום עולמי וכו', מלבד שכבר בכמה מקומות לומדים כביכול ענין זה, ולעת עתה לא נראה כל תועלת, מלבד בזבוז ממון וכחות ומרץ, הנה כל פרוטה ופרוטה שיתנו בנ"י למכון האמור, הלואי שלא תזיק, ובודאי שלא תביא תועלת, ועל האיש הישראלי ליתן כספו לעניני תורה ומצותי' שבהם השכר בטוח ואין הפסד.

לפלא שאין מזכיר דבר מפעולותיו הוא בהפצת היהדות, שכנ"ל זהו תפקידו הראשון של כל אחד מבני ישראל, ותקותי שאין זה אלא חסרון בכתיבה אבל עושה כל התלוי בו בשטח האמור.

בכבוד ובברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תתפח

מר חיים: הארמאן, לייקוואוד.

מכון לשלום עולמי: יוניווערסיטי למדע השלום.