ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתצב

ב"ה, ט"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק, בו כותב ע"ד דבורו עם הרופא המטפל בבתו תחי'.

ויהי רצון שיבשר טוב בזה, לא רק שמורגש איזה שינוי לטוב קצת, אלא שזה הקצת גדול יהי' וילך הלוך וגדול.

ומגלגלין זכות ליומין זכאין שכתב מכתבו בעש"ק נשא את ראש והמענה ר"פ בהעלותך את הנרות ופירש"י עד שתהא שלהבת עולה מאלי' בנר ה' נשמת אדם, ועולה מאלי' דוקא בגוף הגשמי, שזהו תפקיד הנשמה להאיר ברוחניות ובגשמיות גם יחד, שאז הרוחניות מרומם את הגשמיות והגוף מבררו מזככו ומעלהו, וכמבואר הענין בלקו"ת לרבנו הזקן ד"ה בהעלותך, יעו"ש, וגזע צור מחצבתו מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

מובן באם יודיע לי מעניני רפואה בהאמור, אודיע בל"נ ככתבו במכתבו.

ו'תתצב

והמענה ר"פ בהעלותך: ראה גם לקמן אגרת ו'תתקב.