ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתצד

ב"ה, י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"ח אייר עם המצורף רשימת התלמידים.

ומהנכון הי' באם לא עשו כזה עד עתה, שיבקשו מהת' שי' הרושמים כאן את השיחות בעת ההתועדות, שימציאו להם השיחות בענין דופרצת בלימוד, שתקותי שיוכל לנצלם וכן הנהלת תו"ת בכלל תוכנם להתחזקות הלימוד והגברתו, ויהי רצון שיהיו דברים היוצאין מן הלב שאז נכנסין אל הלב ופועלים פעולתם.

ויהי רצון שגם פעולה זו תהי' באופן דופרצת...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תתצד

מו"ה שלמה חיים: קסלמן, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רצד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתקצז.

השיחות בענין דופרצת בלימוד: ראה גם לעיל אגרת ו'תקמא, ובהנסמן בהערות שם.