ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתצז

ב"ה, י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה אברהם אביש מרדכי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק.

טעם למנהג אנ"ש ללמוד בימי הספירה במס' סוטה. כך שמעתי הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר ושכן נהגו משנים בתוככי אנשי חב"ד, ואף שלא אמר הטעם ע"ז, יש לבאר ע"פ המבואר בכ"מ בנגלה דתורה ובחסידות, על השייכות שבין ימי ספירת העומר או מנחת העומר והענין דסוטה עד אשר ונקתה ונזרעה זרע וכו'.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובטח נוסף על שמירתו שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא, יש לו קביעות עתים ללימוד הן בנגלה דתורה והן בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וכמבואר ההכרח בהאמור בכ"מ ומובן, ומכמה טעמים.

בברכה לבשו"ט.

ו'תתצז

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 294 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אברהם אביש מרדכי: פרוש-גליקמן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תתכה, ובהנסמן בהערות שם.