ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתצט

ב"ה, ח"י סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ בנש"ק בעל מדות וכו'

מו"ה חיים שמעון זאב שי'

שלום וברכה!

לאחרי השתיקה הכי ארוכה נתקבל מכתבו מפסח שני,

שהוא ממוצע בין פסח ראשון וזמן מתן תורתנו במהלך הגאולה האמיתית, כי בפסח ראשון חמץ אסור ועד למשהו, בחג השבועות שתי הלחם חמץ תאפינה, מצוה מן התורה, ופסח שני חמץ ומצה עמו בבית, מצה חובה, חמץ רשות, ממוצע בין שני הענינים, כמובן ג"כ מזוה"ק חלק ב' קפ"ג ע"ב.

בו כותב אודות קביעות זמן נשואי בנם שליט"א בזה הקיץ הבע"ל.[

ויהי רצון שאיך שיקבעו הזמן בדיוק, יעלה ליפה ויהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים...

בברכה לבשו"ט תכה"י.

ו'תתצט

מו"ה חיים שמעון זאב: רובין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תמז, ובהנסמן בהערות שם.